Cymru Culture

Articles / Erthyglau

Rhy dda i'w gwastraffu

(September 01, 2013)

English

toogoodtowaste logo

toogoodtowaste: Menter gymdeithasol ffyniannus yn y cymoedd

Roedd un o adegau mwya' ysbrydoledig etholiad 2011 yn un annisgwyl. Fel ymgeisydd cydwybodol roedd gennyf restr hir o fusnesau a sefydliadau i ymweld â nhw, ond yn araf bach dyma weithio fy ffordd drwy'r rhestr. Hanner awr oedd wedi ei ganiatáu i ymweld â stad ddiwydiannol braidd yn ddifflach yn Aberaman, ond roedd yr olwg gyntaf yn rhoi cam argraff lwyr! Dros awr yn ddiweddarach roeddwn i'n dal i drafod cynlluniau mawr toogoodtowaste gyda'r Prif Weithredwr, Lynda Davies. Roedd y cynlluniau yn cynnwys cais sylweddol i'r Gronfa Loteri a Llywodraeth Cymru a fyddai'n gwneud cyfraniad mawr i daclo tlodi a hybu cynaliadwyedd ar draws Rhondda Cynon Taf (RCT). Wrth adael, dyma Lynda yn awgrymu’n gynnil wrthyf y dylwn i feddwl am sut i ddefnyddio'r holl amser fyddai gennyf ar ôl yr etholiad. Roedd ganddi awgrymiad penodol hefyd – sef rhoi fy enw ger bron fel Cyfarwyddwr i'r cwmni!

tgtw Ynyshir showroomArddangosiad Ynyshir toogoodtowaste

Mae toogoodtowaste, fel awgryma'r enw, yn fenter gymdeithasol yn RCT sy'n delio gyda'r nwyddau cartref hynny sy'n rhy dda i'w gwastraffu. O gadeiriau esmwyth i lyfrau, o eitemau trydanol mawr i ddillad nad sydd ei angen bellach, mae unrhyw beth y gellid ei ail-ddefnyddio neu ei ail-gylchu yn cael ei groesawu. Mae toogoodtowaste yn cynnig amrediad o ddodrefn ar brisiau cystadleuol, o'r hen i'r modem, o'r retro i greiriau, mae ganddynt rywbeth i bob chwaeth a phoced.

Living room displayArddangosiad lolfa

Cynigir gwasanaeth hefyd i gasglu dodrefn yn rhad ac am ddim, a cheir gwasanaeth clirio tŷ moesol, sydd wedi ei gefnogi gan arian Ewropeaidd. Mae’r gweithdy yn Ynyshir hefyd yn gallu gwasanaethu ac adfer cyfarpar trydan, felly mae modd ailgylchu nwyddau o'r fath hefyd. Wedi casglu'r eitemau, fe eir a nhw i'r warws ble mae proses o wirio ansawdd gan gynnwys gwasanaeth a/neu lanhau fel sy'n briodol. Pan maent yn barod mae eitemau yn cael eu gwerthu o siopau yn Ynyshir ac Aberaman. Mae ardal arddangos yn y siopau sy'n dangos sut gall eitem edrych oddi fewn i'r cartref.

Girl's bedroom displayArddangosiad ystafell merched

Mae'r holl incwm o'r gwerthiant yn cael ei ddefnyddio er budd y fenter gymdeithasol ac i ganiatáu i toogoodtowaste rhedeg rhaglen hyfforddi a gwirfoddoli eang. Mae'r rhaglen yn fodel i eraill ei ddilyn. Gwerthfawrogir gwirfoddolwyr, mae gan bob un rôl benodol a darperir cefnogaeth iddynt ddatblygu eu sgiliau. Mae nifer o wirfoddolwr yn llwyddo i geisio am swyddi cyflogedig mewn mannau eraill ac maent yn talu teyrnged i'r profiad maent yn ei gael yn toogoodtowaste er mwyn cael mantais yn y byd gwaith. Yn ystod yr 8 mis diwethaf, mae 12 o'r gwirfoddolwyr wedi symud ymlaen i gyflogaeth.

Entrance to new training facilityMynedfa'r lle hyfforddiant newydd

Mae'r ystadegau yn drawiadol. Mae dros 300 tunnell o nwyddau wedi eu hail-ddefnyddio yn hytrach na'u danfon i dirlenwi. Mae dros £300,000 o werthiant yn flynyddol a hynny at bris mae pobl leol yn gallu fforddio. Mae cannoedd o deuluoedd wedi eu helpu gyda phecynnau ystafell wely i blant (pecynnau cost isel neu heb gost wedi eu rhan ariannu drwy Blant Mewn Angen) a digwyddiad caledi blynyddol ble mae popeth yn hanner pris i'r sawl sy’n derbyn budd-daliadau. Yn 2012, gwaeth y fenter gynnig dodrefn gwerth dros £35,000 ar bris gostyngol i deuluoedd mewn angen.

Training roomYstafell hyfforddiant

Ond mae'r darlun yma yn ddechrau darn nesaf y datblygiad. Ar y 3ydd o Orffennaf, agorwyd lleoliad newydd toogoodtowaste yn Ynyshir, gan yr awdur a seren teledu Ruth Jones. Mae'r disgrifiad 'newydd' yn gwbl addas gan fod yr hen warws wedi ei drawsffurfio – diolch yn helaeth iawn i grant o dros £500,000 gan y Gronfa Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru, galluogodd toogoodtowaste i brynu'r adeilad a chreu canolfan hyfforddi a gwirfoddoli newydd i fynd law yn llaw a llawr siop brysur.

Ruth Jones with tgtw's Lynda Davies & Shaun EnglandRuth Jones, gyda Lynda Davies a Shaun England (Rheolwr Cyffredinol tgtw)

 

Roedd Ruth Jones wrth ei bodd wrth agor y lleoliad: "Rwy'n falch iawn i dderbyn gwahoddiad i'r digwyddiad yma i ddathlu gyda grŵp gwych o bobl. Mae gwaith toogoodtowaste mor greadigol. Mae'n fwy nag ailgylchu dodrefn a siopau elusen. Mae pob gwasanaeth yn dibynnu ar waith y tîm o dros 50 o wirfoddolwyr. A chefnogir y gwirfoddolwyr gan grŵp o 15 o staff cyflogedig sy'n darparu parch, gofal a hyfforddiant iddynt. Rwy wedi cyfarfod gyda nifer o bobl heddiw sydd wedi elwa ar yr hyfforddiant ac wedi mynd ymlaen i gyflogaeth. Mae darparu cyfle i'n pobl ifanc ddatblygu sgiliau yn y gweithle yn hollbwysig ac o ganlyniad i gyllido gan y Gronfa Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru, prynwyd yr adeilad yma ac adeiladwyd yr estyniad. Mae'r estyniad newydd yn cynnig ystafelloedd hyfforddi, ffreutur a swyddfeydd. Roeddwn i'n gallu gweld y balchder ymysg y staff a'r gwirfoddolwyr wrth iddynt fy nangos o gwmpas. Maen nhw wedi eu cyffroi gyda'u gallu i helpu pobl ac rwy'n falch iawn i fod yma heddiw i godi ymwybyddiaeth am y gwaith gwych a wneir." Mi arhosodd Ruth yn hirach na'r disgwyl ond dyna effaith toogoodtowaste ar ymwelwyr. Menter gymdeithasol flaengar sy'n creu cyfleoedd ar draws RCT gan daclo tlodi a hybu cynaliadwyedd. Mae hi wir werth ymweld ag Ynyshir ag Aberaman, ac mae Lynda Davies a'i thîm o staff a gwirfoddolwyr ymysg y mwyaf ymrwymedig ac effeithiol o gyfeillion rwy' erioed wedi dod ar eu traws!

Does gen i ddim amheuaeth bydd mwy o lwyddiant dros y blynyddoedd nesaf, a mwy na dim rwy'n gobeithio gweld y nifer o wirfoddolwyr presennol yn dod yn Lynda Davies y dyfodol – gan greu eu mentrau cymdeithasol llwyddiannus iddyn nhw eu hunain yn y Cymoedd.


Dafydd Trystan Davies, 1af Medi 2013
Aelod o Fwrdd toogoodtowaste

 

Gwefan (Saesneg yn unig): www.toogoodtowaste.co.uk
Twitter: @toogoodtowaste
Facebook: toogoodtowaste

 

 

© 2013 Caregos Cyf. | Hawlfraint - All rights reserved

Click here to return to the Articles - Erthyglau pagePowered by Create